Recerca

Les línies de recerca de l'INDEST són les següents: 

  •  Activitat socioeconòmica i territorial sostenible

L’objectiu d’aquesta línia és l’estudi interdisciplinar de la sostenibilitat de les diverses accions socials, econòmiques, jurídiques, comunicatives, polítiques, històriques, lingüístiques, patrimonials, educatives, turístiques, etc. que es poden dur a terme sobre una comunitat o un territori. La sostenibilitat no té únicament un aspecte mediambiental i ecològic, sinó també social. Per tant, esdevé necessària la interrelació entre els dos aspectes esmentats per tal de tenir una activitat socioeconòmica i territorial sostenible.

  •  Mobilitats, transicions i relacions socials

L’objectiu d’aquesta línia és l’estudi dels processos socials, econòmics, històrics, jurídics, comunicatius, educatius, tecnològics i culturals que comporten els desplaçaments geogràfics dels individus amb diferents finalitats, des del desplaçament forçat per una situació de conflicte bèl·lic fins al turisme, passant per altres circumstàncies de mobilitat com poden ser la migració econòmica o la mobilitat acadèmica de l'estudiantat.

  •  Societat del lleure i consums culturals

Dins d’aquesta línia es vol promoure la recerca teòrica i aplicada relacionada amb l'ampli ventall d'activitats humanes que formen part del que podríem definir com a societat o cultura del lleure, incloent la comunicació, la literatura, les arts visuals, el turisme, la història, l’educació, activitats culturals, informals i virtuals, l'esbarjo urbà i rural, l'esport i les activitats a l'aire lliure o els esdeveniments festius. El lleure té un context social i, per tant, cal estudiar-lo en relació als elements polítics, socials, educatius, econòmics, jurídics, lingüístics i culturals que conformen aquest context.

  •  Generacions: infància, joventut i envelliment

L’objectiu d’aquesta línia és l’estudi interdisciplinar dels estadis de la vida, des dels seus aspectes econòmics, jurídics, comunicatius, lingüístics, històrics, tecnològics, socials, culturals i educatius. La infància, la joventut i l’envelliment són uns processos i una situació comuna a la nostra societat de present i de futur. Per tant, l’estudi dels components generacionals d’un grup humà esdevé una necessitat socioeconòmica, cultural i educativa en pro del desenvolupament social i territorial.